من موافقم که اطلاعات جمع آوری شده توسط این فرم برای پردازش درخواست من در یک بانک اطلاعاتی ذخیره می شود. مطابق با "آیین نامه حفاظت از داده های عمومی" ، شما می توانید حق خود را برای دسترسی به داده های خود اعمال کنید و آنها را از طریق فرم تماس اصلاح کنید.
* زمینه مورد نیاز

هتل فرهنگ یزد

یزد میدان مجاهدین
Yazd Province, Yazd, Number 2 Alley - St. Shahid Beheshti Sq.، Imam

035 3626 5011
4mirjavad@gmail.com