کوکی ها به ما کمک می کنند تا تجربه کاربری بهتری داشته باشیم. شما با استفاده از کوکی ها موافقت می کنید.
من موافقم که اطلاعات جمع آوری شده توسط این فرم برای پردازش درخواست من در یک بانک اطلاعاتی ذخیره می شود. مطابق با "آیین نامه حفاظت از داده های عمومی" ، شما می توانید حق خود را برای دسترسی به داده های خود اعمال کنید و آنها را از طریق فرم تماس اصلاح کنید.
* زمینه مورد نیاز

هتل فرهنگ یزد

یزد میدان مجاهدین
Yazd Province, Yazd, Number 2 Alley - St. Shahid Beheshti Sq.، Imam

035 3626 5011
4mirjavad@gmail.com